Skolemiljø

Vi skaper et godt skolemiljø på Den tysk-norske skolen i Oslo (DSO)

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring (opplæringsloven § 9A1-9A6). Den tysk-norske skolen i Oslo har nulltoleranse for mobbing. Ingen elever skal utsettes for mobbing eller krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, voksne eller lærere.

DSO er bygget på Max Tau sitt ideal om forståelse mellom mennesker, med utgangspunkt i respekt for og utdannelse av hele mennesket. DSO ønsker å være et fellesskap der elever, lærere og foreldre/foresatte samarbeider tett til barnets beste. Åpenhet overfor både norsk og tysk kultur danner grunnlaget for at elevene skal lære å forstå seg selv og hverandre, med alt det innebærer av likheter og ulikheter. Gjennom å lære å forstå innhold, skal de oppnå kompetanse for livslang læring. Målet med skolens utdanning og opplæring er å utvikle flerspråklige, handlekraftige og ansvarsbevisste verdensborgere, med kunnskaper, sosiale kompetanser, kreativitet og empati. Et godt og trygt skolemiljø er en forutsetning for å nå disse målene, men er også et mål i seg selv. Elevene skal ha det bra på skolen vår!

Skolemiljøutvalget 2019/20. Representanter fra styret, skoleledelsen, foreldrene, AKS, lærerne og elevene som jobber for et godt skolemiljø

Skolemiljøutvalget 2019/20. Representanter fra styret, skoleledelsen, foreldrene, AKS, lærerne og elevene som jobber for et godt skolemiljø